Algemene voorwaarden

FACTUUR ONDERWORPEN AAN DE BETALINGSVOORWAARDEN:

BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Door beroep te doen op de diensten van Bedrijfsrevisor Guy Parmentier, verzaakt de cliënt aan de toepassing van zijn/haar eigen betalingsvoorwaarden. Alle betalingsverzoeken van Bedrijfsrevisor Guy Parmentier zijn binnen de 10 dagen betaalbaar te Schoten, Valkenlaan 31, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.
 2. Iedere vertraging in betaling brengt voor de cliënt de verplichting mee van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest te betalen van 8% per jaar en dit vanaf de dag na de vervaldag.
 3. Iedere verzonden aanmaning, brengt van rechtswege een extra kost voor de cliënt met zich mee ten belope van 50 euro per aanmaning.
 4. Ingeval van gerechtelijke invordering zal een conventionele schadevergoeding ten belope van 10% op het gehele openstaande bedrag, met een minimum van 150 euro, alsmede de gerechtskosten in rekening worden gebracht.
 5. De opname van deze factuur in onze boekhouding geldt als bewijs van verzending ervan en ontvangst door de bestemmeling.
 6. Indien betalingsverzoeken onbetaald blijven, ondanks ingebrekestelling van onzentwege, behoud Bedrijfsrevisor Guy Parmentier zich het recht voor geen verdere prestaties meer te leveren. Bedrijfsrevisor Guy Parmentier zal niet instaan voor eventuele schade die hiervan het gevolg zou kunnen zijn.
 7. Eventuele klachten dienen per aangetekend schrijven te worden overgemaakt binnen 8 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum.
 8. Alle betalingsverzoeken en de algemene voorwaarden die hierop van toepassing zijn, alsook de geldigheid, uitlegging of uitvoering ervan, met inbegrip van gevolgen en geschillen die er uit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch Recht. De toepassing van enig ander recht wordt expliciet uitgesloten.
 9. Alle betalingsverzoeken en de algemene voorwaarden die hierop van toepassing zijn, alsook de geldigheid, uitlegging, of uitvoering ervan, met inbegrip van gevolgen en geschillen die er uit voortspruiten, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Belgische Rechtbanken, meer bepaald de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 10. De aansprakelijkheid van Bedrijfsrevisor Guy Parmentier, zijn medewerkers of aangestelden is beperkt tot het bedrag dat maximaal kan worden uitgekeerd door de beroepsverzekeraar.

Privacy beleid

Privacy en bescherming van de persoonsgegevens
Inleiding
Als bedrijfsrevisorenkantoor staan wij in voor de verwerking van heel wat gegevens. Een deel van deze gegevens hebben betrekking op persoonsgegevens en in dit kader delen wij u het volgende mee.
De persoonsgegevens die wij verwerken kunnen betrekking op u in uw hoedanigheid van klant van het kantoor maar ook op u als zakelijke relatie van onze klanten (zoals het geval dat u leverancier of klant bent van onze klant). In elk geval dienen wij u als betrokkene van wie persoonsgegevens door ons verwerkt worden op het volgende te wijzen.
1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de BV ovv BVBA Guy Parmentier.

De zetel van de verantwoordelijke is gelegen te 2900 Schoten aan de Valkenlaan nr. 31 met als het ondernemingsnummer 0480.463.170.

De verantwoordelijke is ingeschreven bij de het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onder erkenningsnummer A01479.

Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u steeds terecht bij BV ovv BVBA Guy Parmentier via brief op het bovenstaande adres of via e-mail guy@parmrev.be

Indien van toepassing: gegevens van DPO (functionaris voor de gegevensbescherming) of individuele medewerker die instaat voor gegevensbescherming vermelden.

2. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.
Het kantoor verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
A. Toepassing van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.
1° In toepassing van het artikel 26 van de wet van 18 september 2017 dient ons kantoor met betrekking tot onze cliënten en hun lasthebbers de volgende persoonsgegevens in te winnen :de naam, de voornaam, de geboortedatum en -plaats en, in de mate van het mogelijke, het adres
2 ° In toepassing van het artikel 26 van de wet van 18 september 2017 dient ons kantoor betreffende de uiteindelijke begunstigden van de cliënten volgende persoonsgegevens in te winnen: de naam, de voornaam en in de mate van het mogelijk, de geboortedatum en -plaats en adres
De verwerking van deze persoonsgegevens is een wettelijke verplichting. Zonder deze gegevens kunnen wij niet overgaan tot het aangaan van een zakelijke relatie (art.33  Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.).
B. De op het kantoor rustende verplichtingen ten aanzien van de Belgische overheid, van buitenlandse overheden of van internationale instellingen in uitvoering van een wettelijke of reglementaire verplichting, in uitvoering van een gerechtelijke beslissing, of in het kader van de behartiging van een rechtmatig belang door o.a. doch niet uitsluitend de huidige en toekomstige fiscale (bv BTW-listings, fiscale fiches) en sociale wetten noodzaken ons om in het kader van de opdracht waarmee we werden belast persoonsgegevens te verwerken.
De verwerking van deze persoonsgegevens is een wettelijke verplichting en zonder deze gegevens kunnen wij niet overgaan tot het aangaan van een zakelijke relatie.
C. Uitvoering van een overeenkomst betreffende boekhoudkundige en fiscale diensten. De verwerking van de persoonsgegevens betreft de gegevens van de cliënten zelf, hun personeelsleden, hun bestuurders en dergelijke, alsook van de andere personen die o.a. als klant of leverancier betrokken zijn bij de activiteit.
Zonder de verstrekking en verwerking van deze gegevens kunnen wij onze opdracht als bedrijfsrevisor niet naar behoren uitvoeren.
3. Welke persoonsgegevens en van wie?
In het kader van de onder 2 vermelde doeleinden kan ons kantoor de volgende persoonsgegevens verwerken: voornaam, naam, e-mailadres, biometrische gegevens (kopie e-id of paspoort), adres, ondernemingsnummer nationaal nummer …
Oplijsten doch steeds duidelijk beperken tot wat noodzakelijk is voor het beoogde doel.
In het kader van de aangiftes tot de personenbelasting via Tax-on-web worden ook volgende gegevens verwerkt: kinderen, lidmaatschap vakbond politieke organisaties, medische gegevens,
Het kantoor verwerkt de persoonsgegevens welke de betrokkenen zelf of hun aanverwanten hebben aangeleverd.
Het kantoor verwerkt ook persoonsgegevens die niet door de betrokkene zelf werden aangebracht zoals persoonsgegevens die door de cliënt worden aangeleverd betreffende zijn werknemers, bestuurders, klanten, leveranciers, of aandeelhouders.
De persoonsgegevens kunnen ook afkomstig zijn van openbare bronnen zoals de Kruispuntenbank Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad en de bijlagen ervan, de Nationale Bank van België (Balanscentrale) en dergelijke.
De gegevens worden slechts verwerkt voor zover noodzakelijk voor de onder punt 2 vermelde doeleinden.
De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde landen of internationale organisaties.

Indien wel dan moet er een clausule bijkomen – zie art 45 GDPR
Indien van toepassing: geautomatiseerde besluitvorming/ profilering en het waarom ervan vermelden

4.Ontvanger van gegevens

Overeenkomstig wat voorafgaat en behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan organisaties of entiteiten wiens tussenkomst als third service providers voor rekening en onder de controle van de verantwoordelijke vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zal het kantoor de in dit kader verzamelde persoonsgegevens niet meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en hiermee uitdrukkelijk mee instemde.

Het kantoor doet een beroep third service providers:

 • Het kantoor maakt gebruik van een e-boekhoudsoftware en een bijhorend portaal
 • Het kantoor doet een beroep op externe medewerkers voor het uitvoeren van bepaalde taken of specifieke opdrachten (bedrijfsrevisor, notaris …)
 • ….

Het kantoor kan alle maatregelen nemen die nodig zijn om een goed beheer van de website en van haar informaticasysteem te verzekeren.

Het kantoor kan de persoonsgegevens doorgeven op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief indien ze te goeder trouw van oordeel is dat het doorgeven van die inlichtingen nodig is om aan de wetgeving en aan de reglementering te voldoen, of om de rechten of de goederen van het kantoor, van haar klanten, van haar website en/of van U te verdedigen en/of te beschermen.

5. Veiligheidsmaatregelen.
Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te beletten, heeft het kantoor procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld, welke betrekking hebben zowel op het verzamelen van deze gegevens als op hun bewaring.

Deze procedures zijn tevens van toepassing op alle verwerkers waar het kantoor een beroep op doet.

6. Bewaringstermijn
6.1. Persoonsgegevens die wij moeten bewaren krachtens de Wet van 18 september 2017 (zie 2.A.)
Dit betreft de identificatiegegevens en het afschrift van de bewijsstukken omtrent onze cliënten, de interne en externe lasthebbers alsmede de uiteindelijke begunstigden van onze cliënten.
Deze persoonsgegevens worden, in overeenstemming met artikel 60 van de Wet van 18 september 2017, bewaard tot uiterlijk tien jaar na het einde van de zakelijke relatie met de cliënt of te rekenen vanaf de datum van een occasionele verrichting.
6.2.Andere persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de andere dan hierboven vermelde personen worden slechts bewaard gedurende de termijnen zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving zoals de boekhoudwetgeving, de fiscale wetgeving, de sociale wetgeving.
6.3 Na het verstrijken van de voormelde termijnen worden de persoonsgegevens gewist, tenzij een andere geldende wetgeving een langere bewaartermijn voorziet.
7. Rechten van toegang, rectificatie, vergetelheid, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, niet-profilering en betreffende kennisgeving veiligheidsgebreken
7.1.  Betreffende de persoonsgegevens die wij moeten bewaren in toepassing van de Wet van 18 september 2017.
Dit betreft de persoonsgegevens van onze cliënten, de lasthebbers en de uiteindelijke begunstigden van de cliënten.
Ter zake dienen wij u te wijzen op het artikel 65 van de wet van 18 september 2017 :
“Art. 65. De persoon op wie krachtens deze wet de verwerking van de persoonsgegevens van toepassing is, geniet niet van het recht op toegang en de rechtzetting van zijn gegevens, noch van het recht om vergeten te worden, op gegevensoverdraagbaarheid of om bezwaren aan te voeren, noch van het recht om niet geprofileerd te worden, noch van kennisgeving van de veiligheidsgebreken.
Het recht op toegang van de betrokken persoon tot de persoonsgegevens die hem aangaan, wordt onrechtstreeks uitgeoefend, krachtens het artikel 13 van de voornoemde wet van 8 december 1992, bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer zoals ingesteld door artikel 23 van dezelfde wet.
De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer deelt uitsluitend aan de verzoeker mede dat de nodige verificaties werden verricht en over het resultaat daarvan wat de rechtmatigheid van de verwerking in kwestie betreft.
Deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan de verzoeker wanneer de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, in samenspraak met de CFI en na advies van de verantwoordelijke voor de verwerking, enerzijds vaststelt dat de mededeling ervan niet vatbaar is voor bekendmaking van het bestaan van een melding van een vermoeden bedoeld in de artikelen 47 en 54, van de gevolgen die hieraan werden gegeven of van de uitoefening door de CFI van haar recht om bijkomende inlichtingen te vragen op grond van artikel 81, noch vatbaar is om de doelstelling van de strijd tegen WG/FT in het gedrang te brengen, en anderzijds vaststelt dat de betreffende gegevens betrekking hebben op de verzoeker en door onderworpen entiteiten, de CFI of de toezichtautoriteiten worden bijgehouden voor toepassing van deze wet.”
Voor de toepassing van uw rechten inzake uw persoonsgegevens dient u zich dus te wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (zie punt 8.)
7.2. Alle andere persoonsgegevens
Voor de toepassing van uw rechten betreffende alle andere persoonsgegevens kan u steeds contact nemen met : Dhr. Guy Parmentier
8. Klachten
Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door ons kantoor kan U een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit :
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel  +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35
E-mail : commission@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be

contactgegevensContacteer ons
locatieWaar zijn we gevestigd
socialsVolg ons op social media
contactgegevensContacteer ons
locatieWaar zijn we gevestigd
socialsVolg ons op social media

© parmrev.be. Alle rechten voorbehouden. Website door  logo Emperize

© parmrev.be. Alle rechten voorbehouden. Website door  logo Emperize